0224-151 15

Expertis inom sotning, ventilation och temperaturberäkningar

Vi är Auktoriserade och medlem av
Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR)

Ventilationskontroll - OVK

Sakkunniga Funktionskontrollanter Behörighet K, certifierade av Research Institutes of Sweden, RISE Certifiering (fd. SP).

Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare

Vi är certifierad medlem i Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare (RSVR)

Kvalitetsmärket Rena Kanaler är ett bevis på att arbetet utförs i enlighet med
Renhetsklasser för ventilationssystem, Branschstandard del 1.

Läs mer

Vårt företag arbetar enligt verksamhetsledningssystemet FR2000, certifierat av qvalify , cert.nr. FR0654

Från sotning och ventilationsrensning
till avancerade temperaturberäkningar

Sala Sotningsdistrikt AB är en firma med både kunskap och kompetens. Vi har lång erfarenhet av sotning, brandskyddskontroll, skorstensbesiktning och ventilationsrensning. Vi arbetar runt om i Sala och Heby kommuner för både företag och privatpersoner.

Att kolla upp, underhålla och rengöra skorsten och eldstäder i ett hus är väldigt viktigt. Därför bör man regelbundet kontakta en sotare för sotning och för att få en kontroll av att allt fungerar som det ska. Dessutom kan det vid en ombyggnad eller renovering vara bra att få in sotaren på ett tidigt stadium i arbetet.


I både Sala och Heby kommuner har vi  avtal med kommunerna om den lagstadgade sotningen och brandskyddskontrollen. Vi  utför även ventilationsrengöring och besiktning av eldstäder och skorstenar.


Magnus Nicklasson, skorstensfejarmästare i företaget, är ledamot i Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbunds (SSR), tekniska råd och har varit med och tagit fram SSR Godkänd Besiktning branschstandard som numera används när det gäller eldstadsbesiktningar. Vi är dessutom medlemmar i RSVR, Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare och är också certifierade för Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) för alla förekommande ventilationssystem.


Företaget månar om säkerheten för sotarna och vill inte se att de tar onödiga risker.– Man ska inte klättra högt upp om man inte behöver. Vi har utvecklat nya metoder för sotning där man skulle kunna göra minst lika bra jobb, oftast utan att behöva klättra upp på skorstenarna. Det skulle få ner riskerna betydligt för mina anställda, säger Magnus.


Sotningsverksamheten är fortfarande ganska hårt reglerad, så tyvärr kan vi i dagsläget av ekonomiska skäl inte arbeta fullt ut på dettas ätt. Våra kunder är dock välkomna att kontakta oss om de vill att vi arbetar med den modernaste sotningstekniken hos just dem.

Kontakta oss

Skorstensbesiktning

Vi utför installations-, status- och överlåtelsebesiktningar av eldstäder och rökkanaler enligt SSR Godkänd® Branschstandard. Vi utför också vibrations- och stötsyneförrättningar (Sprängbesiktningar) enl. Svensk Standard.

Brandskyddskontroll

En brandskyddskontroll får endast utföras av en som är behörig av kommunen. Endast yrkesutbildade skorstensfejartekniker får utföra kontrollen. Syftet är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister i en
anläggning som kan leda till brand.

Sotning

Sotning av eldstäder, rökkanaler samt imkanaler till större kök är en mycket viktigt uppgift för att förebygga bränder. Vi har kunskap och utrustning att genomföra sotning på både modernaste och effektivaste sätt.

OVK

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
OVK avser en besiktning av hela ventilationssystemet i fastigheten så
att det uppfyller sin ursprungliga funktion. OVK görs med olika
intervaller (3 eller 6 år) beroende på vilken typ ventilationssystemet
är och vilken typ av byggnad den betjänar. Bygg och
miljöförvaltningen sköter den lokala myndighetstillsynen och

kontrollerar så att OVK utförs i hela kommunen.

Ventilationsrensning

Vid dålig luftomsättning i hemmet hjälper vi dig med en ventilationsrensning. Genom att ta bort smuts i ventilationskanalerna får du ett bättre inomhusklimat. En av de vanligaste bristerna vid OVK är just försmutsade kanaler och system.