Elda rätt

Installera och underhålla

Det finns ett antal lagar och regler som du måste ta hänsyn till när du ska bygga till, bygga om, byta och sköta din värmepanna eller lokaleldstad. Här följer en kort sammanfattning av dem.

Plan- och bygglagen heter den övergripande lag som reglerar hur byggnadsverk ska uppföras. Bygger man nytt eller bygger om måste man följa lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, och förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, som reglerar vilka tekniska krav som kan ställas på byggnader. Under dessa lagar och förordningar ligger Boverkets byggregler och Boverkets konstruktionsregler, som detaljreglerar funktionskraven i byggnaden. Här finns olika avsnitt med regler om hur installationen av en eldstad ska se ut, hur rökkanaler ska vara byggda och hur pannrummet skall konstrueras för att vara godkänt.

Kommunen kan specificera
För den som känner sig osäker på tolkningen av reglerna har Svensk byggtjänst gett ut en serie böcker som detaljerat förklarar och går igenom olika delar av Boverkets Byggregler. Förutom dessa regler har den enskilda kommunen möjlighet att i detaljplanen för området specificera vilken påverkan på omgivningen en byggnad får göra. Detta påverkas av hur geografin och naturen i området ser ut, vilka övriga byggnader som finns där och så vidare. Det kan alltså råda olika bestämmelser i olika områden. När det gäller skötsel och sotning av eldstad och värmepanna behöver villaägaren följa Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och därtill följande förordning och råd. Här regleras hur ofta olika typer av fastigheter måste sotas och hur ofta rökgångar och skorstenar måste kontrolleras. Den som inte följer dessa regler kan riskera att förlora försäkringsersättning i händelse av brand. Skorstensfejaren har en myndighetsfunktion när det gäller övervakning av brandsäkerhet och kontroll av värmesystemen, och kan därför utfärda eldningsförbud om brandrisken anses för stor.

Hur mycket föroreningar får eldstaden släppa ut?
I bland annat Plan- och bygglagen regleras i vilken omfattning en byggnads värme- och vattensystem får påverka omkringliggande natur. Här finns exempelvis bestämmelser om hur mycket föroreningar man får släppa ut vid vedeldning. Det finns också förordningar som specificerar hur mycket en eldstad eller panna får släppa ut av rök och föroreningar för att inte betraktas som en sanitär olägenhet – det vill säga en fara för människors hälsa. Du kan läsa mer om detta på www.naturvardsverket.se

Inom regelverket finns också utrymme för varje kommun att ha egna regler om exempelvis sotning och eldning. Kontakta skorstensfejarmästaren så får du veta mer.

Konsumentköplagen och konsumentskyddslagen
Förutom de ovanstående lagarna berörs också villaägaren av Konsumentköplagen och Konsumentskyddslagen, t ex vid köp eller installation av en eldstad. Lagarna finns till för att skydda konsumenten om den vara eller tjänst man köpt skulle vara felaktig. Här regleras vad man har rätt att kräva av en försäljare eller en yrkesman.

Vill du ha detaljerade uppgifter vad som gäller för just din fastighet och din värmeanläggning? Tveka inte att kontakta sotaren för hjälp med råd och tips!

Läs även:

KONTAKTA OSS

Vill du omboka din tid för sotning eller brandskyddskontroll? Kanske har du övriga frågor? Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig (vanligtvis inom 24 timmar under helgfria vardagar).

Prata med vår kundtjänst

Du kan givetvis också ringa vår kundtjänst om dina frågor. Du når oss helgfria vardagar mellan 07.00–10.00 samt 13.00 – 15.00 på tel 0224-151 15.    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.